Zdrowie

合気道龍合気道合気会

Wpływ Aikido na ćwiczących:

Aikido jest to sztuka walki stworzona dla celów samoobrony. Jest to w pewnym sensie sztuka dyscyplinowania umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała. W opinii instruktorów i działaczy aikido jest oryginalnym systemem wychowawczym, traktującym wszechstronnie proces rozwoju psychofizycznego człowieka, łączącym w sobie tradycje Wschodu z kulturą śródziemnomorską, opartym na naturalnych instynktach i potrzebach w połączeniu ze współczesną wiedzą.
Społeczno-wychowawcza treść tej sztuki walki jak i wielu innych opiera się na zasadach: uprzejmości, uczciwości, wytrwałości, samokontroli i odwadze, na których trenujący opierają się podczas treningów, jak i w codziennym życiu. Noszą one charakter postaw prospołecznych. U ich podstaw leży założenie unikania niepotrzebnego starcia, zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i psychicznej.
W kręgu kultury „europejskiej” aikido postrzegane jest jako mikrosystem socjalizacyjny umożliwiający rozwój cech psychicznych i fizycznych człowieka oraz jego optymalne działanie w życiu codziennym i sytuacjach wyjątkowych.

Efektem systematycznego uczęszczania na treningi jest nie tylko harmonijny „rozwój psychofizyczny, ale są to również efekty pedagogiczne w sensie wykształcenia się wielu pozytywnych cech osobowości, w tym samoregulacji i samokontroli. U osób nie wytrenowanych ruchowo i niewychowanych (pod względem zachowania się) społeczne reakcje motoryczne i emocjonalne są żywiołowe, nienormowane, obejmujące właściwie cały ustrój
Treningi aikido wpływają na lepsze samopoczucie, łatwiejszą adaptację społeczną co wiąże się m.in. z aprobatą społeczną i uznaniem ich środowisk dla ich wysiłku i mistrzostwa. Ma znaczenie dla sprawności fizycznej w życiu codziennym w sytuacjach prozaicznych i w sytuacjach zagrożenia. Uprawianie aikido wpływa korzystnie na samopoczucie w domu, w pracy i w szkole, co ma związek z umiejętnością współdziałania z grupą. Również podkreślić należy walory zdrowotne i edukacyjne, wynikające z uczęszczania na treningi aikido
( Cynarski W.J. , Obodyński K. 2003).

Praktykę aikido charakteryzuje szczególna sferyczność ruchów i płynne posługiwanie się siłą. W rezultacie otrzymuje się bardzo wysoki stopień koordynacji: płynne, miękkie i bardzo funkcjonalne ruchy, wolne od wszelkich „usztywnień” czy to natury fizycznej, czy umysłowej.
Z tego właśnie powodu, niezależnie od sprawdzonej skuteczności aikido jako sztuki walki, przyciąga ono osoby zajmujące się różnymi sportami. Korzystają one z aikido jako metody służącej poprawie refleksu, koordynacji ruchowej i ogólnie dobrego samopoczucia.
Ćwiczyć mogą nawet kobiety, dzieci i starsze osoby, dla których taka kombinacja aktywności fizycznej i umysłowej może okazać się bardzo stymulująca, przy czym zupełnie nie występuje tu problem z adaptacją programu treningu do możliwości i potrzeb poszczególnych osób.
Regularne ćwiczenia aikido niosą ze sobą wiele pozytywnych rezultatów dając ogólną poprawę zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układów oddechowego i krążenia.
(Westbrook , Ratti 2002).