Rodzina

sensei Roberto Martucci
sensei Roberto Martucci
sensei Joel Roche
sensei Joel Roche
sensei Dirk Müller
sensei Dirk Müller
sensei Ondrej Malina
sensei Ondrej Malina

0

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA AIKIDO AIKIKAI – "AIKIDORYU" – Rafał Obrzud 4 Dan