Aiki – Jo

Jo suburi

1. Choku Tsuki

2. Kaeshi Tsuki

3. Ushiro Tsuki

4. Tsuki Gedan Gaeshi

5. Tsuki Jodan Gaeshi

6. Shomen  Uchikomi

7. Renzoku  Uchikomi

8. Menuchi Gedan Gaeshi

9. Menuchi Ushiro Tsuki

10. Gyaku Yokomen Ushiro Tsuki

11. Katate Gedan Gaechi

12. Katate Toma Uchi

13. Katate Hachi No Ji Gaeshi

14. Hasso Gaeshi Uchi

15. Hasso Gaeshi Tsuki

16. Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki

17. Hasso Gaeshi Ushiro Uchi

18. Hasso Gaeshi Ushiro Harai

19. Hidari Nagare Gaeshi Uchi

20. Migi Nagare Gaeshi Tsuki