Rafał Obrzud

„Rafał Obrzud to utalentowany nauczyciel aikido z dużym doświadczeniem i głęboką pasją do sztuk walki. Posiada stopień 4 dan w aikido i zajmuje się tą praktyką od ponad czterdziestu lat. Doświadczenie Obrzuda wykracza poza umiejętności techniczne, jest także wykwalifikowanym pedagogiem i organizatorem. Założył Aikido Obrzud Dojo, prężnie rozwijającą się szkołę, która zapewnia trening aikido osobom w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności. Jego zaangażowanie w nauczanie zapewniło mu reputację szanowanej postaci w społeczności aikido. Wkład Obrzuda w aikido wykracza poza jego lokalne dojo. Aktywnie organizuje międzynarodowe warsztaty i seminaria, skupiające uznanych instruktorów aikido z całego świata, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wydarzenia te zapewniają ćwiczącym aikido cenne możliwości doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania zrozumienia tej sztuki. Pasja Obrzuda do aikido jest widoczna w jego niezachwianym zaangażowaniu w praktykę, nauczanie i promocję. Służy jako inspiracja dla entuzjastów aikido na całym świecie, demonstrując ogromny wpływ, jaki poświęcenie i wytrwałość mogą mieć na opanowanie tej wieloaspektowej sztuki walki.”

„Rafał Obrzud is a highly accomplished aikido teacher with extensive experience and a deep passion for the martial art. He holds the rank of 4th dan in aikido and has been dedicated to the practice for over four decades.

Obrzud’s expertise extends beyond his technical skills, as he is also a skilled educator and organizer. He has established Aikido Obrzud Dojo, a thriving school that imparts aikido training to individuals of all ages and skill levels. His dedication to teaching has earned him a reputation as a respected figure within the aikido community.

Obrzud’s contributions to aikido extend beyond his local dojo. He actively organizes international workshops and seminars, bringing together renowned aikido instructors from around the globe to share their knowledge and expertise. These events provide valuable opportunities for aikido practitioners to enhance their skills and deepen their understanding of the art.

Obrzud’s passion for aikido is evident in his unwavering commitment to its practice, teaching, and promotion. He serves as an inspiration to aikido enthusiasts worldwide, demonstrating the profound impact that dedication and perseverance can have in mastering this multifaceted martial art.”